Metódy školenia zamestnancov

Metódy školenia zamestnancov

Potreba vzdelávania zamestnancov je dôležitým ukazovateľom v riadení ľudských zdrojov. Ľudský kapitál je nositeľom konkurencieschopnosti podniku, preto podniky hľadajú spôsoby, ako stimulovať rozvoj zamestnancov, a tým aj rast podniku. Neváhajú investovať milióny dolárov do vzdelávania svojich zamestnancov. Investícia sa však vráti v podobe vyššej produktivity práce, využívania nových poznatkov a väčšej motivácie zamestnancov spolupracovať na toľko potrebných inováciách. Prečo vzdelávať zamestnancov a aké sú ciele vzdelávania zamestnancov?

Školenie a rozvoj zamestnancov

Vo všeobecnosti možno metódy odbornej prípravy rozdeliť na tie, ktoré sa uskutočňujú v rámci organizácie, a tie, ktoré sa uskutočňujú mimo pracovného prostredia. Existuje teda veľké množstvo metód vzdelávania zamestnancov, preto teraz uvedieme aspoň tie základné.

Vo všeobecnosti platí, že motivovanejší zamestnanci menej často opúšťajú svoje pracovné miesta a sú spokojnejší. Okrem rozvoja zamestnanca je to aj skutočnosť, že pracovník vykonáva kvalitnejšie služby, ktoré sú lepšie finančne ohodnotené, a zlepšuje sa aj komunikácia so zákazníkom. V súčasnosti sa osvedčilo motivovať zamestnancov k školeniu, plne hradiť ich náklady a vzdelávať ich mimo firmy z dôvodu rušivých vplyvov vo firme.

Zo skúseností je známe, že čím väčší podnik, tým systematickejší a plánovanejší prístup k rozvoju zamestnancov. Aby veľká spoločnosť mala funkčné procesy a koordinovala stovky zamestnancov, musí mať plány vrátane plánov rozvoja.

Čo je rozvoj zamestnancov?

Pojem rozvoj zamestnancov sa chápe v zmysle rozvoja ľudských zdrojov. Rozvoj znamená dosiahnutie zmeny prostredníctvom učenia a je spojený s hodnotenímodmeňovaním. V mnohých spoločnostiach sa rozvoj berie ako benefit, nie ako samozrejmosť. Najmä vo väčších firmách dostáva väčší podiel na rozvoji aj zamestnanec s vysokou mzdou.

Rozvoj zamestnancov je proces rozvíjania schopností ľudí, ktorí v podniku pracujú. Je to najdôležitejší proces, prostredníctvom ktorého sa realizuje potenciál jednotlivcov a tímov v organizácii. Zobrazuje perspektívu kariéry. Rozvoj zamestnancov zároveň podporuje produktivitu a zisk samotnej spoločnosti, čo zase znázorňuje trhovú perspektívu.

Keď sa jednotlivci rozvíjajú, dosahujú v organizácii lepšie výsledky. Organizácia tak zvyšuje svoju efektívnosť a zisk na trhu. Celý proces musí mať pozitívny vplyv na zamestnancov aj manažérov.

Celkovým cieľom rozvoja zamestnancov je zabezpečiť, aby organizácia mala kvalitných ľudí, ktorých potrebuje na dosiahnutie svojich cieľov pri zvyšovaní svojej výkonnosti a pri svojom raste. To sa dá dosiahnuť, ak každý človek v organizácii má vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré sú potrebné na efektívne vykonávanie svojej práce.

metody vzdelavanie zamestnancov

Prečo vzdelávať zamestnancov?

Vzdelávanie zamestnancov zvyšuje ich motiváciu a výkonnosť. Je všeobecne známe, že motivovanejší zamestnanci menej často opúšťajú svoje pracovné miesta a sú spokojnejší. Zamestnanec má tiež väčšiu šancu na kariérny postup a prípadné zamestnanie, čo je tiež motivujúce.

Podnikové vzdelávanie prispieva k lepšej nálade a pozitívnej atmosfére na pracovisku a spolupráca a komunikácia medzi kolegami je jednoduchšia. Zlepšuje sa vnímanie zamestnávateľa a vzťah zamestnancov k podniku ako celku. Vhodný plán školení podporuje zručnosti zamestnancov, ale v súlade s potrebami spoločnosti alebo oddelenia. Zamestnanec aj spoločnosť sa posúvajú vpred. V neposlednom rade je zamestnávateľ, ktorý v tomto smere myslí na svojich ľudí, oveľa atraktívnejší na trhu práce.

Metódy školenia zamestnancov

Metódy vzdelávania zamestnancov predstavujú rôzne typy vzdelávania ľudí v rámci danej organizácie. Výber metód je rôznorodý a každej organizácii vyhovuje niečo iné v závislosti od jej zamerania. V praxi sa metódy vzdelávania rozdeľujú do troch skupín:

  • Školenie na pracovisku (on the job) – koučovanie na pracovisku, asistencia, zadávanie úloh, krížové školenie, rotácia pracovných miest, koučovanie, mentoring, poradenstvo, neurolingvistické programovanie, výkonnostné porady.
  • Školenie mimo pracoviska (off the job)– prednášky, demonštrácie, semináre, prípadové štúdie, workshopy, simulácie, outdoorové aktivity, brainstorming.
  • Učenie na rozhraní medzi prácou a mimo nej – koučovanie na pracovisku, elektronické vzdelávanie, workshopy.

Aké sú ciele školenia zamestnancov?

Hlavným cieľom podnikového vzdelávania je dosiahnuť zmeny v myslení, cítení a správaní zamestnancov. Nie iba rozvoj alebo zmeny v kompetenciách. Cieľom vzdelávania zamestnancov je zvýšiť krátkodobú a dlhodobú výkonnosť prostredníctvom rozvoja všetkých kompetencií jednotlivcov.

Hlavné ciele sa môžu v jednotlivých podnikoch líšiť. Cieľ sa chápe ako to, čo má byť výsledkom určitej činnosti a čo presne má priniesť organizácii. V mnohých prípadoch je to získanie nových poznatkov.

Ciele súvisia s úlohami riadenia ľudských zdrojov, a preto ich možno rozdeliť do 4 skupín:

Sociálne ciele – činnosti riadiace vzťahy medzi subjektmi mimo organizácie.

Organizačné ciele – Kontrolné činnosti, hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov vzdelávanie a rekvalifikácia atď.

Funkčné ciele – Vytváranie pracovného prostredia a poskytovanie relevantných údajov organizácii.

Osobné ciele – Vzájomný vzťah medzi osobnou kariérou pracovníka a potrebami organizácie.