Predčasný nástup do školy: Kedy ho zvážiť a ako postupovať?

Predčasný nástup do školy: Kedy ho zvážiť a ako postupovať?

Začatie povinnej školskej dochádzky v 6 rokoch je na Slovensku do istej miery dané tradíciou. Všeobecne sa predpokladá, že dieťa do školy nastupuje vo chvíli, keď je školsky zrelé a školsky pripravené. To sa však netýka iba kognitívnych predpokladov. Veľkú úlohu zohráva napríklad jeho emočná, sociálna a telesná vyspelosť, zdravotný stav a rovnako aj podnetnosť prostredia, v ktorom vyrastá. Kedy zvážiť predčasný nástup do školy? Čo by malo dieťa vedieť pred nástupom do školy?

Predcasny nastup do skoly

Povinná školská dochádzka

O povinnosti školskej dochádzky pojednáva zákon č. 245/2008 Z. z., o výchově a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“). Samotné začatie povinnej školskej dochádzky dieťaťa sa riadi ustanovením § 19 ods. 1. Školský zákon stanovuje, že nástup do školy by sa mal uskutočniť na začiatku školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dosiahne šiesty rok veku, pokiaľ mu nie je povolený odklad školský dochádzky alebo predčasný nástup.

Predčasný nástup do školy

Školský zákon do 1. tried základných škôl teda umožňuje prijímať aj deti mladšie ako šesť rokov. Dieťa, ktoré dosiahne šiesty rok veku v čase od septembra do konca júna príslušného školského roka, môže byť prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky v tomto školskom roku. Podmienkou je však primeraná telesná a duševná vyspelosť dieťaťa a žiadosť o predčasný nástup do školy jeho zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa narodilo v období od septembra do konca decembra, je tiež povinný predložiť odporúčacie vyjadrenie školského poradenského zariadenia. Jedná sa o odporúčanie z pedagogicko-psychologickej poradne alebo zo špeciálne pedagogického centra. Ak sa dieťa narodilo v období od januára do konca júna, je jeho zákonný zástupca povinný predložiť odporúčanie školského poradenského zariadenia a odborného lekára.

Formulár pre predčasný nástup dieťaťa do školy vydáva konkrétna základná škola spolu so Žiadosťou o prijatie dieťaťa do 1. triedy. Informácie možno nájsť na webe príslušnej ZŠ.

Čo by malo dieťa vedieť pred nástupom do školy?

Nástup do školy deti bežne uskutočňujú s rozdielnou úrovňou školskej pripravenosti. Vzhľadom na to, že sa jedná o veľmi závažné rozhodnutie, mal by každý odborník, či už ide o učiteľa v materskej škole alebo učiteľa pri zápise do 1. triedy, starostlivo zvážiť, či podporí rozhodnutie rodičov, ktorí pre svoje dieťa chcú predčasný nástup do školy.

O tom, či je dieťa pripravené na predčasný nástup do školy, rozhodujú predovšetkým:

  • kognitívne znalosti dieťaťa – dieťa napríklad už vie čítať, počítať, je mimoriadne talentované v niektorej konkrétnej oblasti (hra na hudobný nástroj, konštruktívne hry, výučba cudzieho jazyka, alebo dieťa preukazuje mimoriadne znalosti napríklad v biológii, histórii a pod.)
  • ambície rodičov
  • spokojnosť dieťaťa, jeho potreby, vlastnosti.

Zvládanie školských povinností nie je len záležitosťou dieťaťa samotného. Najmä na začiatku školskej dochádzky záleží v prvom rade na tom, aké podmienky mu na úspešné zvládnutie povinnej školskej dochádzky pripraví škola a rodina. Nezrelé dieťa sa neučí preto, že by nechcelo, ale preto, že ešte nechápe zmysel povinnosti. Úloha školáka plne vyžaduje prijatie zodpovednosti za svoje správanie, čo je pre nezrelé dieťa požiadavkou neúmernou jeho vyspelosti.

Školská pripravenosť je možné charakterizovať ako dosiahnutie optimálnej úrovne vedomostí, zručností a návykov potrebných pre úspešné zvládnutie školských povinností.

skola

Kedy zvážiť predčasný nástup do školy?

Na posúdenie, či je na predčasný nástup do školy dieťa pripravené, sa používajú testy školskej zrelosti. V súčasnosti existujú aj testy zamerané priamo na školskú pripravenosť. Tieto testy vykonávajú skúsení pracovníci pedagogicko-psychologických poradní. Niektoré orientačné testy môžu vykonávať aj učitelia v MŠ pri posudzovaní úrovne predškolákov a učitelia ZŠ pri zápisoch.

Tieto testy čiastočne využívajú aj pracovníci v zdravotníctve pri predškolských pediatrických prehliadkach, ktoré dieťa podstupuje v piatich rokoch. Pri zvažovaní predčasného nástupu dieťaťa do školy je potom nutné celkové individuálne a dôkladné vyšetrenie dieťaťa v pedagogicko-psychologickej poradni. Podstatnou súčasťou takého vyšetrenia sú testy inteligencie a jej jednotlivých zložiek.

Výskumy v oblasti čitateľskej gramotnosti v predškolskom veku ukazujú, že dieťa pri nástupe do školy pozná v priemere 10–12 písmen a niektoré písmená dokáže aj zapísať paličkovým písmom. Bohužiaľ, izolovaná znalosť písmen ešte neznamená, že je dieťa skutočne schopné čítať.