Čo obnáša podnikanie popri zamestnaní? Výhody a na čo si dať pozor

Čo obnáša podnikanie popri zamestnaní? Výhody a na čo si dať pozor

Ste zamestnaní na hlavný pracovný pomer, ale láka vás začať podnikať? V niektorých prípadoch sa oplatí nedávať výpoveď, ale zladiť tieto dva svety a skúsiť podnikanie pri práci. Ako funguje živnosť popri zamestnaní? Aké sú výhody byť SZČO popri zamestnaní a na čo si dať pozor? Vysvetľujeme v dnešnom článku venovanom na tému podnikania popri zamestnaní a na záver uvádzame tipy, v čom podnikať popri zamestnaní.

Hlavná a vedľajšia činnosť

Ako zamestnanec môžete s výkonom základného pracovnoprávneho vzťahu súbežne vykonávať aj inú zárobkovú činnosť. Ide o vedľajšiu činnosť. Čo je potrebné pre podnikanie pri práci, sa odvíja od zvoleného typu vedľajšej činnosti. V čom podnikať popri zamestnaní? Na výber máte dve možnosti:

 • založíte si živnosť a stanete sa osobou samostatne zárobkovo činnou (SZČO)
 • založíte spoločnosť (najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzením).

Podnikanie popri zamestnaní

Zákonník práce podnikanie pri práci nezakazuje. Pre niektorých zamestnancov však stanovuje povinnosť splnenie podmienok. Podnikanie popri zamestnaní totiž v určitých prípadoch podlieha schváleniu zamestnávateľom. Kedy je potrebný súhlas zamestnávateľa s podnikaním zamestnanca?

Výkon vedľajšej činnosti súbežne so zamestnaním je možný iba s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa pre:

 • zamestnanca v podnikateľskej sfére a pre zamestnancov v štátnych a verejných úradoch, teda štátnych zamestnancov, v zmysle § 83 Zákonníka práce.
 • zamestnanci v súkromnej sfére v prípade, že ide o zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, u ktorého sú zamestnaní v zmysle § 83a ods. 1 Zákonníka práce.

Pre zamestnancov ďalej platí, že obmedzenie s výkonom zárobkovej činnosti sa nevzťahuje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, literárnej a umeleckej činnosti. Zamestnanec teda môže školiť alebo písať články.

Majte na pamäti, že zamestnávateľ má právo svoj písomný súhlas odvolať (tiež písomne). Je samozrejme povinný uviesť dôvody zmeny svojho rozhodnutia. Zamestnanec v takom prípade musí vedľajšiu činnosť ukončiť bez zbytočného odkladu.

Ako funguje živnosť popri zamestnaní?

Živnosťou rozumieme sústavnú činnosť, ktorú osoba vykonáva samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok stanovených živnostenským zákonom.

Aby ste mohli mať živnosť, potrebujete živnostenské oprávnenie. O to možno požiadať na živnostenskom úrade. Okrem iného budete potrebovať doklad totožnosti a financie na uhradenie správneho poplatku, ktorý činí 5 eur.

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“) delí podľa § 9 živnosti na dve skupiny:

 • ohlasovacie živnosti (tie sa ďalej členia na remeselné, voľné a viazané).
 • koncesované živnosti.

Zamestnanci sa spravidla rozhodujú pre podnikanie pri práci v odvetviach, ktoré spadajú pod voľnú živnosť. Na získanie tohto oprávnenia treba živnostenskému úradu doložiť plnú svojprávnosť a trestnú bezúhonnosť v oblasti súvisiacej s podnikaním.

U ostatných druhov živností treba navyše doložiť vzdelanie či prax. Pokiaľ teda chcete mať živnosť popri zamestnaní v oblasti masérstva, zámočníctva, tetovania, kozmetiky či stolárstva, nezaobídete sa bez osvedčenia o odbornosti. Pri každej profesii je nutné mať iný doklad – v určitých prípadoch stačí výučný list, v iných je nutné mať vysokoškolský diplom.Prípadne môžete využiť záštity zodpovedného zástupcu, ktorý sa zaručí, že na vašu činnosť dohliadne.

OSVČ popri zamestnaní: Výhody

Keďže je podnikanie pri práci vedľajšou činnosťou, teda vedľajším zdrojom príjmov, plynú pre vás určité výhody, medzi ktorými môžeme vyzdvihnúť nižšie odvody na dôchodkové a zdravotné poistenie. V prvom roku podnikania neplatíte zálohy na zdravotné a sociálne poistenie. Pri malom zárobku nemusíte dokonca sociálne poistenie odvádzať vôbec.

OSVČ popri zamestnaní: Nevýhody

Na čo si dať pozor pri SZČO popri zamestnaní? So živnosťou súvisí zložitejšia administratíva. Ste povinní podať daňové priznanie. Každá osoba vo výkone vedľajšej SVČ, ktorá má príjmy za kalendárny rok vyššie ako 2 400 eur, musí každý rok podávať daňové priznanie. Je tiež nevyhnutné pravidelne viesť prehľadný zoznam prijatých a vydaných faktúr. Tým si uľahčíte vyplňovanie daňového priznania.

Platí pre vás tiež povinnosť odovzdávať prehľady o príjmoch a výdavkoch zdravotnej poisťovni a Slovenskej správe sociálneho zabezpečenia (SSSZ). Prípadne doplácate poistné.

V čom podnikať popri zamestnaní?

V prípade, že ste neistí vo výbere odvetvia, v ktorom by ste chceli začať podnikať, urobte si prieskum. Zisťujte, po akých službách je dopyt. Dbajte na to, aby ste si vybrali odbor, ktorý vás baví, zaujíma a chcete sa ďalej rozvíjať. Uprednostnite také oblasti práce, ktoré majú flexibilný pracovný čas a umožňujú prácu na home office. Odporúčame nemať peniaze ako prioritu, pretože by to mohlo viesť k vyhoreniu.

Prinášame prehľad tipov, v čom začať podnikať popri zamestnaní:

  • obsahový marketing – copywriting a správa sociálnych médií
  • výkonnostný marketing a reklama
  • administratíva
  • účtovníctvo
  • grafika a tvorba videí