Preplatok na dani: Kedy vzniká, ako ho zistiť a kedy sa vracia

Preplatok na dani: Kedy vzniká, ako ho zistiť a kedy sa vracia

Nárok na vrátenie preplatku na dani vám zo zákona vzniká vtedy, ak ste za predchádzajúce zdaňovacie obdobie zaplatili vyššie zálohy na daň, než bolo vašou povinnosťou. Preplatok na dani nie je vyplácaný automaticky, musíte si oň zažiadať u finančnej správy. Ako zistiť preplatok na dani a kedy sa vracia preplatok na dani?

Čo je preplatok na dani?

Preplatok na dani vymedzuje zákon č. 563/2009 Z. z., Daňový poriadok (ďalej len „daňový poriadok“). Podľa ustanovenia § 2 ods. d je preplatok na dani suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. Inými slovami vám štát vráti peniaze, ak ste na zálohách na dani zaplatiť príliš veľa, alebo ste uplatnili mnoho rôznych nárokov na zľavu na dani či daňové odpočty. Ďalej je dôležité upozorniť, že Minimálna hodnota vráteného preplatku musí byť vyššia ako 5 €.

Ako vzniká preplatok na dani?

Preplatok na dani vzniká v prípade, že:

  • ste počas roka na zálohu na dane príjmu odviedli určitú čiastku,
  • táto suma je vyššia ako daň z príjmu spočítaná po ukončení daňového roka,
  • daňový preplatok je rovný rozdielu týchto súm.

V zmysle § 79 ods. 2 daňového poriadku máte právo požiadať správcu dane použiť vratiteľný preplatok na dani na úhradu nedoplatku daní (ak taký existuje). Pokiaľ nie sú evidované žiadne nedoplatky daní, máte právo na vrátenie preplatku na dani. O jeho vrátenie je však nutné požiadať.

Kedy sa vracia dane zamestnancom?

Preplatok na dani je zamestnancovi vrátený, ak nastane niektorá z uvedených situácií:

  • uplatnenie základnej zľavy na daňovníka a daňový subjekt pracuje iba po časť roka,
  • uplatnenie zľavy na manželku (manžela) za celý rok,
  • uplatnenie zľavy na škôlkované (od 1. januára 2024 sú zrušené zľavy na škôlkovné, za rok 2023 je však možné tieto zľavy uplatniť v plnej výške),
  • uplatnenie zľavy na dieťa,
  • uplatnenie daňových odpočtov pri ročnom zúčtovaní (nezdaniteľné položky – dary, zaplatené úroky z úveru na bývanie, doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na vzdelanie).

ako zistiť preplatok na dani

Ako zistiť preplatok na dani?

V prípade, že po sčítaní všetkých príjmov a výdavkov, započítaní zaplatených záloh a uplatnení rôznych zliav a odpočtov v daňovom priznaní vznikne kladný výsledok, máte nárok na preplatok na dani.

Zamestnanci môžu do 15. februára roku nasledujúceho po zdaňovacom období od zamestnávateľa žiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov, pokiaľ nemali povinnosť podať daňové priznanie. Zamestnanci, za ktorých nevykoná zamestnávateľ ročné zúčtovanie, a nemajú povinnosť podať daňové priznanie, môžu splniť daňovú povinnosť aj zaplatenými preddavkami na dani z príjmov fyzických osôb počas roka. Preplatok na dani dostane zamestnanec spravidla pri zúčtovaní mzdy za marec.

Žiadosť o vrátenie preplatku na dani

Nárok na vrátenie preplatku na dani vzniká v prípade, keď u vás finančný úrad eviduje vratiteľný preplatok na dani a máte záujem o jeho vrátenie. Preplatok na dani vám finančná správa nevyplatí automaticky, je nutné oň požiadať. Žiadosť o vrátenie preplatku na dani môžete nájsť na konci formulára daňového priznania. Môžete požiadať o prevod na účet alebo o zaslanie zloženky.

Žiadosti vrátenia preplatku na dani možno podať kedykoľvek odo dňa vzniku preplatku, alebo ak očakávate, že preplatok vznikne najneskôr do 60 dní od podania žiadosti, najneskôr však do 6 rokov od konca roka, v ktorom preplatok vznikol.

Dle § 79  daňového poriadku správca dane vyhovie iba tej žiadosti o vrátenie preplatku na dani, pokiaľ vratiteľný preplatok dosahuje sumu najmenej 5 eur.

ako vznika preplatok na dani

Kedy sa vracia preplatok na dani?

Ak nemožno daňový preplatok použiť správca dane podľa § 79 ods. 2 na žiadosť daňového subjektu preúčtuje daňový preplatok na nesplatný preddavok na daň, inak daňový preplatok vráti v lehote do 30 resp. 40 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, ak je väčší ako 5 eur.

Daňový preplatok na dani z príjmov a na dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie sa vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku.

Termín pre fyzické podanie daňového priznania je 2. apríla. Od 1. apríla začína plynúť 30 resp. 40-dňová lehota.
Termín pre elektronické podanie daňového priznania je 31. marca.